NZOZ „Medicus” sp. z o.o. udziela świadczeń transportu sanitarnego w poz w przypadku istnienia wskazań medycznych zgodnie z warunkami określonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r./ rozdział 9/:

- przewóz z miejsca zamieszkania/pobytu na leczenie w trybie stacjonarnym,na leczenie w trybie dziennym, do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej, a także w celu wykonania zabiegów wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza poz, do którego zadeklarowany jest pacjent.

Pacjentowi na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje bezpłatny transport w celu odbycia leczenia do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ześrodków transportu publicznego.

Pacjentowi na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku świadczeń udzielanych ambulatoryjnie / w poradni specjalistycznej/ przysługuje transport w obie strony na pierwszą wizytę w poradni specjalistycznej. Po objęciu opieką specjalistyczną skierowanie na transport sanitarny wydaje lekarz specjalista kontynuujący leczenie pacjenta w poradni specjalistycznej.

W przypadkach innych niż wyżej wymienione pacjentowi na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie.